Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


104


Ký hiệu

2000/TT-BTC

Ngày ban hành

23/10/2000

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT104BTC.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :