Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnChương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnChương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG – THƯBỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI___________________
Số: 70 /2007/TTLT-BTC- BLĐTBXHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________
  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực
hiệnChương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn
lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 


- Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày
18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về
bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;- Căn cứ
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;


Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc
gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 như sau:


I. QUY
ĐỊNH CHUNG


1. Các Dự án của Chương trình quốc gia về
bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Chương
trình Bảo hộ lao động) theo Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của
Thủ tướng Chính phủ bao gồm:


a) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà
nước về bảo hộ lao động;


b) Cải thiện điều kiện lao động trong doanh
nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng
sản, sử dụng điện và xây dựng;


c) Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn;


d) Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao
động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ;


đ) Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp;


e) Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng
cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của
quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động;


f) Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng
khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động.


2. Cơ chế quản lý tài chính đối với Chương
trình Bảo hộ lao động thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn Luật; các văn bản hướng dẫn về quản lý và điều hành các Chương
trình mục tiêu quốc gia hiện hành.


3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ
quan chủ trì, điều phối thực hiện Chương trình Bảo hộ lao động, chịu trách nhiệm
tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung và hiệu quả sử dụng
kinh phí của Chương trình Bảo hộ lao động.


4. Kinh phí thực hiện Chương trình bảo hộ
lao động hàng năm được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành chủ
trì dự án và dự toán chi ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp thực hiện các
nhiệm vụ Chương trình (nếu có). Cùng với nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có
mục tiêu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí ngân sách địa
phương; lồng ghép với các Chương trình, hoạt động khác có liên quan trên địa bàn
để thực hiện các mục tiêu của Chương trình Bảo hộ lao động theo Quyết định số
233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


5. Đối với các Dự án của Chương trình Bảo hộ
lao động có nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn vốn xây
dựng cơ bản của Chương trình và thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu
tư xây dựng cơ bản.II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ


1. Nội dung và mức chi cho các dự án
thuộc chương trình1.1. Chi xây dựng và hoàn thiện các chính sách về
bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động: nội dung và mức chi thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng
dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật.1.2. Chi cho các cuộc điều tra theo nội dung chuyên
môn của từng dự án được Bộ, ngành chủ dự án phê duyệt: nội dung và mức chi cụ
thể áp dụng theo  quy định hiện hành về hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các
cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước.


-  Đối với cuộc điều tra phải đo môi trường
lao động, chi cho các hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động áp dụng theo
các mức thu quy định tại Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài
chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng;


- Đối với các cuộc điều tra phải khám, phát
hiện bệnh nghề nghiệp: nội dung và mức chi cho các hoạt động này áp dụng theo
các văn bản hiện hành về quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng.


1.3. Chi xây dựng tài liệu, giáo trình giảng
dạy về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động: mức chi theo quy
định hiện hành về hướng dẫn nội dung chi, mức chi biên soạn chương trình khung,
giáo trình môn học. Trong đó:


- Chi xây dựng tài liệu huấn luyện cho người
lao động áp dụng mức chi đối với xây dựng giáo trình cho các trường cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp.


- Chi xây dựng tài liệu huấn luyện cho người
sử dụng lao động, giảng viên, cán bộ chuyên trách về an toàn – vệ sinh lao động
áp dụng mức chi xây dựng giáo trình cho các trường đại học.1.4. Chi thông tin, tuyên truyền, bao gồm:a) Chi thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng như đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí: thực hiện theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan
thông tin đại chúng
; b) Chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh, ảnh, phim
tuyên truyền trên đĩa CD; chi làm pa nô, khẩu hiệu, thiết kế và nâng cấp trang
Web: Mức chi theo sản phẩm thực tế phù hợp với giá cả trên thị trường;1.5. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý
nhà nước, cán bộ công đoàn phụ trách bảo hộ lao động cấp trên cơ sở về bảo hộ
lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Nội dung và mức chi thực hiện
theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
nhà nước.


b)
Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh
lao động cho người sử dụng lao động, người lao động trong các cơ quan, đơn vị,
cán bộ công đoàn cấp cơ sở làm công tác bảo hộ lao động:


-
Ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình Bảo hộ lao động để chi
các nội dung sau:


+
Chi thù lao giảng viên; chi phí cho việc đi lại, ăn, ở của giảng viên;


+
Chi phí tổ chức lớp học, bao gồm: thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ
học tập; văn phòng phẩm, tài liệu, giáo trình giảng dạy; chi ra đề thi, coi thi,
chấm thi; chi tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế; chi phí ăn, ở cho cán bộ
quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào
tạo.Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài
chính về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước.- Cơ quan,
đơn vị cử người đi học hỗ trợ các khoản chi đi lại, ăn, ở cho người sử dụng lao
động và người lao động: mức chi thực hiện theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày
21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội
nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.1.6. Chi hội
nghị chuyên đề, tổng kết tình hình thực hiện Dự án; tập huấn chuyên môn, nghiệp
vụ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án: nội dung và mức chi thực hiện
theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ
công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập.


1.7. Chi tổ chức các cuộc thi, bao gồm các
nội dung chi sau:


a) Biên soạn đề thi và đáp án (bao gồm cả
biểu điểm): tối đa không quá 500.000 đồng/đề thi;


b) Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc
thi, xét công bố kết quả thi: tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày.


c) Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức: tối đa
không quá 150.000 đồng/người/ngày;


d) Thuê địa điểm, hội trường, phương tiện,
máy móc thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu chuyên môn;


đ) Giải thưởng:


+ Giải tập thể: từ 200.000 đồng/giải thưởng
đến 2.000.000 đồng/giải thưởng.


+ Giải cá nhân: từ 100.000 đồng/giải thưởng
đến 1.000.000 đồng/giải thưởng.


Tuỳ theo quy mô tổ chức cuộc thi (cấp trung
ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi
quyết định mức chi giải thưởng cụ thể trong khung mức chi nêu trên trong phạm vi
dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.


e) Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi:
500.000 đồng/báo cáo.


1.8. Chi nghiên cứu khoa học và triển khai
công nghệ sản xuất thử nghiệm gắn với nội dung của dự án theo đề cương nghiên
cứu đã được Bộ, ngành chủ dự án phê duyệt: nội dung và mức chi thực hiện theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKH &CN ngày 4/10/2006 của
Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực
hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư
liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKH &CN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa
học và công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.


1.9. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý an
toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp:   a) Chi nghiên cứu xây dựng mô hình: nội dung và mức
chi thực hiện theo chế độ chi tiêu đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ hiện
hành.


b)  Chi cho các hoạt động để triển khai điểm
mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động: Tập huấn hướng dẫn mô hình; khảo sát,
học tập kinh nghiệm mô hình; hỗ trợ vận hành thử mô hình; kiểm tra, giám sát,
đánh giá mô hình. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của
Nhà nước.c) Chi mua bản quyền mô hình quản lý phải gắn với mô
hình cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% chi phí
mua bản quyền (không bao gồm kinh phí mua nhà xưởng, nhà lưới, nhà kính, thiết
bị công nghệ). Quy mô, mức hỗ trợ cho từng mô hình cụ thể do Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.


1.10. Đối với các khoản chi khác: Căn cứ vào
hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định hiện hành.


2. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí thực hiện Chương trình:Các nguồn kinh phí của Chương trình Bảo hộ lao động
được quản lý, dự toán, phân bổ và quyết toán theo các quy định hiện hành của
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này
hướng dẫn bổ sung một số điểm cụ thể như sau:


2.1. Lập dự toán:a) Căn cứ nội dung và tổng mức vốn thực hiện Chương
trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg
ngày 18/10/2006, cơ quan chủ quản dự án chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan xây dựng tổng mức kinh phí cho từng dự án và phân kỳ kinh phí theo từng
năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và tổng hợp chung cả Chương
trình gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở bố trí dự toán ngân
sách nhà nước hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước.b) Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà
nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, căn cứ mức kinh phí từng dự án
đã được phân kỳ từng năm, cơ quan chủ trì dự án phối hợp với các cơ quan liên
quan xây dựng dự toán chi tiết các hoạt động của dự án trong năm gửi Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7 để
tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2.2. Phân bổ và giao dự toán:a) Hàng năm, căn cứ
tổng mức kinh phí của Chương trình
Bảo hộ lao động được cấp có thẩm quyền thông
báo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các
cơ quan
chủ trì dự án phân bổ kinh phí cho các Bộ,
ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với mục tiêu và nhiệm
vụ thực hiện trong năm. Kết quả phân bổ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào
dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ để
trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền
giao, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị có
nhiệm vụ thực hiện dự án cùng với các khoản chi ngân sách nhà nước khác theo quy
định hiện hành.b) Kinh phí thực hiện Chương trình Bảo hộ lao động
được phân bổ theo loại, khoản tương ứng và nhóm mục của mục lục ngân sách nhà
nước, đồng thời phân bổ và hạch toán theo mã số của Chương trình. Bộ Tài chính
sẽ quy định cụ thể mã số chương trình Bảo hộ lao động bằng văn bản riêng.2.3. Sử dụng và quyết toán kinh phí:


a) Các nguồn kinh phí của Chương trình Bảo
hộ lao động được quản lý,  sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các cơ quan,
đơn vị sử dụng kinh phí của Chương trình Bảo hộ lao động phải mở sổ sách kế toán
để ghi chép, hạch toán và quyết toán các nguồn kinh phí của Chương trình Bảo hộ
lao động theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Quyết toán kinh
phí Chương trình Bảo hộ lao động được tổng hợp vào quyết toán ngân sách hàng năm
của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định.


b) Đối với các hoạt động của Chương trình
Bảo hộ lao động do cơ quan chủ trì dự án ký hợp đồng với các cơ quan phối hợp
thực hiện thì chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại cơ quan chủ trì
dự án, gồm: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan
chủ trì dự án phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp
đồng, uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác; các chứng
từ chi tiêu cụ thể do cơ quan trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện
hành.


c) Các doanh nghiệp có thực hiện các hoạt
động của Chương trình Bảo hộ lao động (ngoài nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ)
được chi theo nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này và hạch toán vào chi
phí hợp lý trước khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.


d) Các Dự án thuộc chương trình Bảo hộ lao
động mua sắm trang thiết bị, hàng hoá, vật tư thực hiện theo quy định của pháp
luật về đấu thầu; đối với những hàng hoá, dịch vụ đặt hàng thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn
quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân
sách nhà nước.


2.4. Chế độ báo cáo:


Thủ trưởng các Bộ, ngành chủ trì dự án, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm
báo cáo tình hình tài chính và kết quả thực hiện các Dự án gửi Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện
hành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia.


III. ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNHThông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị
các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI


THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)      Lê Bạch HồngKT. BỘ TRƯỞNGBỘ TÀI CHÍNHTHỨ TRƯỞNG


(Đã ký)Đỗ Hoàng Anh TuấnNơi nhận:- Ban Bí thư TW Đảng;-  Thủ tướng Chính phủ, các
Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch  nước,VP Chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC, Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND  các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở LĐTBXH; Sở Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc
TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban thuộc Bộ TC, Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính,


Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT: Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH.

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTTLT70LĐTBXH.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :