Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp   BỘ XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

         _______                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   ____________________             

Số: 2616/BXD- VP    

                                             Hà nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009

V/v: Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn

lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ,

hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa,

hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

                                   

     Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 8502/BKH-QLĐT ngày 4/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. Sau khi xem xét, Bộ  Xây dựng có ý kiến như sau:

 

1.       Nhận xét chung:

- Tại khoản 1 Điều 67 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ qui định Bộ Kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm ban hành mẫu tài liệu đấu thầu (trong đó có mẫu hồ sơ mời thầu) mà không qui định ban hành Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển. Do vậy, tên của dự thảo văn bản là chưa phù hợp.

- Nhiều nội dung trong dự thảo mẫu hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời sơ tuyển được trích nguyên từ các qui định trong Nghị định 85/CP (là những nội dung mang tính chất quản lý) nên không phù hợp với yêu cầu, nội dung của mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển.

- Do hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển là tài liệu mang tính chuyên môn cao thường do các tổ chức tư vấn chuyên môn lập, mặt khác các gói thầu rất đa dạng nên mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển không nên qui định quá chi tiết cứng nhắc, khó áp dụng. Đề nghị thực hiện việc công bố mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng.

- Đề nghị xem thêm các góp ý của Bộ Xây dựng tại các công văn số 155/BXD-HĐXD và 156/BXD-HĐXD ngày 10/11/2009 về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

  

2. Các góp ý cụ thể:

2.1. Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

- Tại mục 1 chương I Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “Giới thiệu về dự án, gói thầu”.

- Tại mục 3 chương I Phần thứ nhất: đề nghị bỏ nội dung “HSMST bao gồm các nội dung được liệt kê tại mục lục của HSMST này”.

- Mục 9 chương I Phần thứ nhất có đoạn “…thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh…” còn tại mục 10 có đoạn “…..ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên danh…”, đề nghị thống nhất về thuật ngữ sử dụng là thỏa thuận.

- Tại khoản 2 mục 1 chương III Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “Thành tích, giải thưởng, hệ thống quản lý chất lượng”.

- Tại khoản 1 mục 2 chương III Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “kinh nghiệm, vị trí công tác đã đảm nhận của cán bộ chủ chốt trực tiếp thực hiện gói thầu, chứng chỉ (chỉ huy trưởng công trình, cán bộ giám sát”.

- Tại khoản 2 mục 2 chương III Phần thứ nhất: đề nghị sửa “….thiết bị thi công cần thiết…” thành “….thiết bị thi công chủ yếu…”.

- Tại khoản 3 mục 2 chương III Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “sơ đồ tổ chức nhân lực tại hiện trường, giải pháp kỹ thuật thi công chủ yếu”.

- Tại khoản 4 mục 3 chương III Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “Khả năng ứng vốn, vay vốn”.

- Tại mẫu số 1 chương IV Phần thứ nhất: đề nghị sửa nội dung “Nếu HSDST của chúng tôi được chấp nhận” thành “Nếu chúng tôi đáp ứng yêu cầu sơ tuyển”

- Tại khoản 2 chương V Phần thứ hai: đề nghị sửa nội dung “Mô tả sơ bộ về công trình xây lắp” thành “phạm vi công việc của gói thầu đang thực hiện sơ tuyển”  

 

2.2. Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

              - Khoản 1, mục 3 Chương I có qui định “Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp…”. Đề nghị bỏ từ hợp pháp vì không rõ xuất xứ như thế nào được coi là hợp pháp.

- Tại mục 26 chương I: đề nghị bổ sung “Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, không cần nêu tiêu chuẩn đưa về cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá, không cần xác định giá đánh giá”.

- Tại điểm b, khoản 1, mục 27: đề nghị bổ sung “HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi”

- Tại khoản 1, mục 31, chương I: đề nghị bổ sung “đáp ứng điều kiện tiên quyết”.

- Đề nghị bổ sung vào sau khoản 5, mục 31 trường hợp xem xét đề nghị nhà thầu trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ.  

 

2.3. Hồ sơ mời thầu xây lắp qui mô nhỏ

              - Bố cục chương V Bản tiên lượng đặt trước Chương VIII Các bản vẽ là chưa hợp lý vì tiên lượng có sau bản vẽ.

              - Tên chương VII “Yêu cầu về mặt kỹ thuật” nên sửa thành “Chỉ dẫn về kỹ thuật”. Trong nội dung chỉ dẫn kỹ thuật gồm 2 nội dung là yêu cầu kỹ thuật và phương thức đạt được yêu cầu.

- Tại mục 3 chương I Phần thứ nhất : đề nghị sửa nội dung “…cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu’’ thành  “cho đến khi có thông báo kết quả đấu thầu”.

- Tại mục 19 chương I Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “Các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu được mời tham dự lễ mở thầu”.

- Tại mục 29 chương I Phần thứ nhất: đề nghị bỏ đoạn câu “Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân ………theo quy định của pháp luật”.

- Tại khoản 1, mục 1 chương II Phần thứ nhất: đề nghị bổ sung “kinh nghiệm của cá nhân”.

- Tại mẫu số 10C, 10D chương III Phần thứ nhất: bổ sung thêm phần ghi chú  “Có thể cần hoặc không tùy loại hợp đồng”.

- Tại điểm b, khoản 1 chương IV Phần thứ hai: đề nghị bổ sung “những nội dung về hạ tầng cơ sở do chủ đầu tư cung cấp”.

              - Nội dung tại chương V Bảng tiên lượng quá sơ sài mà đây lại là nội dung rất quan trọng và vướng nhiều trong thực tế.

              - Chương VIII Các bản vẽ: cần chi tiết thêm loại bản vẽ, người lập.

              - Phần thứ ba “Yêu cầu về hợp đồng”:  Phần điều kiện chung và điều kiện riêng đề nghị theo Nghị định của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.   

 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu.

 

Nơi nhận:                                                 KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên                                                  THỨ TRƯỞNG

- Lưu VP, Viện KTXD; Phòng CC

                                                                       Đã ký

 

 

 

 

                                                                             Trần Văn Sơn
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật