Học tiếng Anh qua mẫu hồ sơ mời thầu

Trong Diễn đàn có nhiều bạn đã quen với hồ sơ mời thầu quốc tế và các từ ngữ tiếng Anh trong đó. Tuy nhiên chắc cũng còn nhiều bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm. 


Vì thế tôi sẽ post dần mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp dành cho các công trình nhỏ dưới 10 triệu USD của WB để chúng ta cũng tham khảo nhé. Trước tiên là cấu trúc nội dung của Hồ sơ mời thầu xây lắp: 

Standard Bidding Document for Procurement of Small Works

PART 1 – BIDDING PROCEDURES

Section I. Instructions to Bidders (ITB)
Section II. Bid Data Sheet (BDS)
Section III. Evaluation and Qualification Criteria
Section IV. Bidding Forms
Section V. Eligible Countries

PART 2 – EMPLOYER’S REQUIREMENTS
Section VI. Employer’s Requirements

PART 3 – CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORMS
Section VII. General Conditions of Contract (GCC)
Section VIII. Particular Conditions of Contract (PCC)
Section IX. Contract Forms 

Hồ sơ mời thầu (Bidding Document) được chia thành 3 phần lớn :
1) Bidding procedures : Các thủ tục đấu thầu
2) Employer's requirements : Yêu cầu của Bên mời thầu
3) Conditions of contract and contract forms : Các điều kiện hợp đồng và các mẫu sử dụng trong hợp đồng

Phần 1 chia ra các phần nhỏ như sau:

Section I. Instructions to Bidders (ITB)/ Phần I - Chỉ dẫn cho Nhà thầu

This Section provides relevant information to help Bidders prepare their bids. Information is also provided on the submission, opening, and evaluation of bids and on the award of Contracts. Section I contains provisions that are to be used without modification.

Phần này nêu các thông tin liên quan giúp Nhà thầu chuẩn bị HSDT. Các thông tin về việc nộp HSDT, mở HSDT, đánh giá HSDT và trao Hợp đồng cũng được nêu tại phần này. Các điều khoản trong Phần 1 này không được phép sửa đổi.


Section II. Bid Data Sheet (BDS)/Phần II - Bảng Dữ liệu đấu thầu 

This Section consists of provisions that are specific to each procurement and that supplement the information or requirements included in Section I, Instructions to Bidders. 

Phần này bao gồm các điều khoản quy định riêng cho từng gói thầu và các phần bổ sung thêm cho các thông tin hoặc yêu cầu nêu tại Phần 1 - Chỉ dẫn cho Nhà thầu.


Section III. Evaluation and Qualification Criteria/Phần III - Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn

This Section contains the criteria to determine the lowest evaluated bid and the qualifications of the Bidder to perform the contract. 

Phần này nêu các tiêu chí đánh giá để xác định hồ sơ dự thầu được đánh giá là có giá thấp nhất và năng lực của nhà thầu để thực hiện hợp đồng

Section IV. Bidding Forms/Phần IV – Các mẫu trong hồ sơ dự thầu

This Section contains the forms which are to be completed by the Bidder and submitted as part of his Bid 

Phần này cung cấp các mẫu mà Nhà thầu phải hoàn thiện và đưa vào Hồ sơ dự thầu.

Section V. Eligible Countries/Phần V 

This Section contains information regarding eligible countries

Phần này nêu các thông tin liên quan đến các quốc gia hợp lệ đối với việc tham gia đấu thầu.

PART 2 – EMPLOYER’S REQUIREMENTS

Section VI. Employer’s Requirements

This Section contains the Specification, the Drawings, and supplementary information that describe the Plant and Installation Services to be procured.

Phần 2 – Các yêu cầu của bên mời thầu bao gồm các Yêu cầu kỹ thuật, Bản vẽ và các thông tin bổ sung mô tả máy móc thiết bị và các dịch vụ lắp đặt trong gói thầu.

PART 3 – CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORMS/Phần 3 – Các điều kiện hợp đồng và các mẫu sử dụng trong hợp đồng

Section VII. General Conditions of Contract (GCC)/Phần VII – Các điều kiện chung của Hợp đồng

This Section contains the general clauses to be applied in all contracts. The text of the clauses in this Section shall not be modified. 

Phần này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng. Câu chữ trong các điều khoản của Phần này không được phép thay đổi.

Section VIII. Particular Conditions of Contract (PCC)/Phần VIII – Các điều kiện riêng của Hợp đồng

This Section consists of Contract Data and Specific Provisions which contains clauses specific to each contract. The contents of this Section modify or supplement the General Conditions and shall be prepared by the Employer.

Phần này bao gồm các Dữ liệu Hợp đồng và các Điều kiện riêng cho từng hợp đồng cụ thể. Nội dung phần này sửa đổi hoặc bổ sung cho các Điều kiện chung và do Bên mời thầu lập ra.

Section IX. Contract Forms/ Phần IX – Các mẫu sử dụng trong hợp đồng

This Section contains forms which, once completed, will form part of the Contract. The forms for Performance Security and Advance Payment Security, when required, shall only be completed by the successful Bidder after contract award.

Phần này gồm các mẫu mà khi được hoàn chỉnh thì sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của Hợp đồng. Các mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng và Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng, nếu được yêu cầu, sẽ do Nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh sau khi trao thầu.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật