HSDT bị loại (do nộp muộn) thì có được Bên mời thầu mở trong lễ mở thầu và công bố thông tin ?
Hỏi:
 Theo quy định mới, HSDT nộp muộn là “không hợp lệ và bị loại” mà không quy định “trả nguyên trạng cho nhà thầu”. Như vậy, theo quy định mới thì HSDT này có được mở trong buổi lễ mở thầu và công bố các thông tin không?

Trả lời:

            Theo Nghị định 85/2009/CP tại Điều 17 và Điều 28 quy định “HSDT được gửi đến BMT sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và bị loại”. Với quy định này khi HSDT bị loại tức là không được xem xét tiếp. HSDT là sản phẩm của nhà thầu, khi gửi HSDT tới bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện niêm phong để đảm bảo bí mật đối với các thông tin trong HSDT của mình. Do vậy, nếu bên mời thầu loại HSDT do vi phạm yêu cầu phải nộp trước thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu không có quyền mở HSDT vì đó thuộc bản quyền (sở hữu) của nhà thầu. Nếu HSDT nộp sau thời điểm đóng thầu theo quy định là bị loại mà bên mời thầu vẫn mở để biết thông tin thì nhà thầu có quyền kiện bên mời thầu vi phạm quyền sở hữu của nhà thầu.

            Để thuận tiện trong thực tế, tại các Mẫu HSMT (mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ tư vấn) đều quy định cụ thể hơn về HSDT nộp muộn. Theo đó, có bổ sung nhóm từ “gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng” bên cạnh nhóm từ” không hợp lệ”.

            Do sự phức tạp của một số nội dung trong hoạt động đấu thầu nên khi nghiên cứu một vấn đề thì ngoài việc nghiên cứu Luật Đấu thầu cần nghiên cứu thêm Nghị định, tiếp đó là Thông tư hoặc Quyết định bao gồm các Mẫu HSMT để hiểu cho trọn vẹn. Nghĩa là đi đến tận cùng của quy định.

Hà Nội, ngày 05/12/09

TS.Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật