Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp

  • 30 tháng 7, 2010
  • 92 lượt xem
  • 0 bình luận

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu:........
CĂN CỨ PHÁP LUẬT:


-         Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;


-         Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;


-         Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;


-         Công văn số 2275/TCT-CS nagyf 08/6/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 293/CT-KTTI ngày 13/4/2009 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0 % đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp,


LUẬT SƯ TƯ VẤN:


Tại Công văn số 2275/TCT-CS ngày 08/6/2009 của Tổng Cục Thuế trả lời công văn số 293/CT-KTTI ngày 13/4/2009 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0 % đối với hàng hóa gia công chuyển tiếp, như sau:


Tại điểm 1.2.đ, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:


“ đ - Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu:


đ 1- Hàng hóa gia công xuất khẩu chuyển tiếp theo quy định tại điều 17 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.


- Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.


- Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trử nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài.


- Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.


- Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm d.3 Mục này.


Về thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và Phiếu chuyển tiếp thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục hải quan.


..


Riêng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.1, đ.3 không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ quy định tại các điểm này thì cơ sở phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa’.


Đề nghị Cục thuế Tiền Giang căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :