Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư:

 

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

a) Quyết định phê duyệt dự án;

b) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

c) Các văn bản có liên quan.

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

a) Tên dự án;

b) Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án;

c) Sơ bộ vốn góp của Nhà nước, cơ chế tài chính của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu có);

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

 

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

  • Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

  • Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

  • Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

  • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

  • Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật