Kết quả Các gói thầu số 1A, 1B, 1C, 3A, 3B và 3C Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Quyết định số 5021/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tảiGói số 1A

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km0+000 - Km4+800

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư thương mại & xây dựng giao thông 1 và Công ty cầu 12

Giá trúng thầu: 133,4 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 660 ngày

 

Gói số 1B

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km5+592 - Km9+773

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

Giá trúng thầu: 89,8 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 660 ngày

 

Gói số 1C

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km10+303 - Km16+837

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty XDCTGT Việt Lào, Công ty Vật tư XDCT và Công ty cổ phần Đầu tư & XDGT 135

Giá trúng thầu: 88,9 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 690 ngày

 

Gói số 3A

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km18+135 - Km24+694

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần 118, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & PTNN và Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Trường Thọ

Giá trúng thầu: 96,2 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 690 ngày

 

Gói số 3B

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km25+144 - Km31+000

Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Thương mại và xây dựng

Giá trúng thầu: 101,4 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày

 

Gói số 3C

Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km31+000 - Km37+750

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng & Công ty xây dựng 565

Giá trúng thầu: 93 tỷ đồng

Loại hợp đồng: Điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng: 715 ngày

 

 

  • TAG :