Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.

 

UBND xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.  ỦY BAN NHÂN DÂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TỊNH ẤN TÂY 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Tịnh Ấn Tây
    - Địa chỉ: Xã Tịnh ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
    - Điện thoại/Fax: ĐT: 055.3842229  Fax: 055.
2. Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây.
3. Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch đấu thầu: Số 164/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND xã Tịnh Ấn Tây do ông Tôn Long Bạc, chủ tịch UBND xã ký.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:


Số
gói
thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1 

Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác hành chính tại nhà làm việc 02 tầng và Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây

Ngân sách xã năm 2010

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Đấu thầu 01 túi hồ sơ

75 ngày 

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

                  


                                                 Tịnh Ấn Tây, ngày 24 tháng 02 năm 2010   
                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                     Tôn Long Bạc

 

  • TAG :