Kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương

Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương. Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương.VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ MGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ XDCB


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  277 /CV-BQLXDCB
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2009


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

A.Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương
      - Địa chỉ: Vườn quốc gia Cúc Phương - Nho Quan - Ninh Bình.
      - Điện thoại: 0303.848.138     Fax: 0303.848.088
2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương.
      - Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan - Vườn quốc gia Cúc Phương.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu(1) 

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1) 

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3) 

Quyết định phê duyệt(4) 

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu số 5  

Đấu thầu rộng rãi trong nước

62,676 tỷ 

0

Không có nhà thầu trúng thầu

Số 147/QĐ-VCP ngày 18/12/2009 do Giám đốc Vườn QGCP phê duyệt

không

không


Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN
- Như kính gửi;                                                                                      Đã ký
- Lưu VT, Ban QL,    
                                                                                                        VŨ KIM TÂN  • TAG :