Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại

Thông tin kết quả đấu thầu

 

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại

Tên dự án:

Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước

Nguồn vốn:

+ SXKD: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Bình Phước

Thời gian tổ chức:

3-2010

Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Cty CP Cơ Điện Tuấn Phương

Giá trúng thầu:

804 574 880 ( tám trăm lẻ bốn triệu năm trăm bảy mươi bốn ngàn tám trăm tám mươi ) VND

 

  • TAG :