Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt

Thông tin kết quả đấu thầu

 

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt

Tên dự án:

Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước

Nguồn vốn:

+ SXKD: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm:

+ Bình Phước

Thời gian tổ chức:

3-2010

Thời gian thực hiện:

Năm 2010

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty CP TBĐ Tuấn Ân

Giá trúng thầu:

420 621 000 ( bốn trăm hai mươi triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn ) VND

 

  • TAG :