Kế hoạch đấu thầu bổ sung các gói thầu dự án Nhà điều hành sản xuất các đơn vị phụ trợ - Công ty Điện lực 2 Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến thế phân phối 15-22/0,4kV, 250KVA

 

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

Gói thầu số 8: cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến thế phân phối 15-22/0,4kV, 250KVA

Tên dự án:

Nhà điều hành sản xuất các đơn vị phụ trợ - Công ty Điện lực 2

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Theo đơn giá

Địa điểm:

+ T. phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức:

11-2009

Thời gian thực hiện:

12/2009

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty CP xây dựng Điện Hoàng Thái Dương

Giá trúng thầu:

395 817 596 ( ba trăm chín mươi lăm triệu tám trăm mười bảy ngàn năm trăm chín mươi sáu ) VND 

 

  • TAG :