Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác - huyện Cần Giờ Kết quả Gói thầu: thi công xây lắp dự án "Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác"-Giai đoạn 2

Thông tin kết quả đấu thầu

Thông tin gói thầu

 

Tên gói thầu:

thi công xây lắp dự án "Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác"-Giai đoạn 2

Tên dự án:

Di dời lưới điện trung hạ thế và TBA đường Rừng Sác - huyện Cần Giờ

Nguồn vốn:

+ Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Theo đơn giá

Địa điểm:

+ T. phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức:

3-2010

Thời gian thực hiện:

60 ngày

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Tên nhà thầu:

Công ty CP ĐTXD số 5

Giá trúng thầu:

4 445 236 638 ( bốn tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm ba mươi tám ) VND

 

  • TAG :