Kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.UBND HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


BAN QLDA DI DÂN TĐC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03/KQĐT-TĐC

Yên Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

    THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.


Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của;

Căn cứ Nghị định số: 58/2008/ND-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ;

Căn cứ khoản 11, 12; điều 2; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH 12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số: 1802/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên Châu, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;

Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Tên bên mời thầu: Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022. 3840952. Fax: 022. 3840952.

2. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

3. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu 

Hình thức lựa chọn nhà thầu 

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

1

Gói thầu số 08 (Thi công xây lắp nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến, đoạn từ Km8 đến Km14+627m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

13.630.303.000 (đã bao gồm thuế GTGT, chưa có dự phòng)

13.626.424.000

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Mai 

Số: 1802/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyện Yên Châu

Theo đơn giá


Ban QLDA di dân TĐC huyện Yên Châu, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để các nhà thầu, các tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:                                                                                                        TRƯỞNG BAN
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND & huyện (để báo cáo);
- Các nhà thầu tham gia đấu thầu;                                                                     Hồ Như Hồng
- Báo đấu thầu (để đăng tin);
- Website về đấu thầu (để đăng tin)
- Lưu: TĐC, Long 15b.    

 

  • TAG :