Kiến thức đấu thầu

Đặc điểm của công tác đấu thầu
Đặc điểm của công tác đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Bản chất của hoạt động "đấu thầu mua sắm” là việc bỏ tiền để đạt được được mục tiêu nhất định trong một thời gian xác định. Theo đó, ...

Một số thuật ngữ cơ bản về đấu thầu
Một số thuật ngữ cơ bản về đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU Để hiểu rõ bản chất của công tác đấu thầu, dưới đây xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản liên quan tới hoạt ...

Khái niệm chung về đấu thầu
Khái niệm chung về đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐẤU THẦU Thuật ngữ “đấu thầu” đã xuất hiện trong thực tế xã hội từ xa xưa. Theo Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1998) thì đấu thầu được ...

Quản lí hoạt động đấu thầu
Quản lí hoạt động đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Điều 66. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu ...

Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu
Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU Trách nhiệm của người có thẩm quyền 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 2. Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu. 3. Phê duyệt ...

Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đấu thầu
Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

. Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 1. Việc giám sát thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu trong việc ...

Điều chỉnh hợp đồng đấu thầu
Điều chỉnh hợp đồng đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Điều chỉnh hợp đồng 1. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá, hình thức hợp đồng theo thời gian và được thực hiện theo quy định sau đây: a) ...

Kí kết và đảm bảo thực hiện hợp đồng
Kí kết và đảm bảo thực hiện hợp đồng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Ký kết hợp đồng 1. Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây: a) Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa ...

Các hình thức hợp đồng đấu thầu
Các hình thức hợp đồng đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Hình thức hợp đồng 1. Hình thức trọn gói. 2. Hình thức theo đơn giá. 3. Hình thức theo thời gian. 4. Hình thức theo tỷ lệ phần trăm. . Hình thức trọn gói 1. Hình thức trọn gói được áp dụng ...

Các nguyên tắc xây dựng hợp đồng và nội dung của hợp đồng đấu thầu
Các nguyên tắc xây dựng hợp đồng và nội dung của hợp đồng đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với ...

Cách loại bỏ hồ sơ dự thầu
Cách loại bỏ hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Loại bỏ hồ sơ dự thầu Hồ sơ dự thầu bị loại bỏ trong các trường hợp sau đây: 1. Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu; 2. Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn ...

Trách nhiệm tài chính khi huỷ đấu thầu
Trách nhiệm tài chính khi huỷ đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Trách nhiệm tài chính khi huỷ đấu thầu 1. Trường hợp huỷ đấu thầu không do lỗi của nhà thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm đền bù những chi phí tham gia đấu thầu cho các nhà thầu trên cơ ...

Hủy đấu thầu
Hủy đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Hủy đấu thầu 1. Huỷ đấu thầu được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu; b) Có bằng chứng cho ...

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng sau khi đấu thầu
Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng sau khi đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây: a) Kết quả ...

Trình duyệt và thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu
Trình duyệt và thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu 1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu để chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, ...

Cách xét duyệt trúng thầu
Cách xét duyệt trúng thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Nhà thầu tư vấn được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có hồ sơ dự thầu ...

Trình tự đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu
Trình tự đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không bảo đảm yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu. 2. Đánh giá chi ...

Phương thức tổ chức và làm rõ hồ sơ mời thầu
Phương thức tổ chức và làm rõ hồ sơ mời thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Tổ chức đấu thầu 1. Phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn ...

Cách chuẩn bị đấu thầu
Cách chuẩn bị đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Chuẩn bị đấu thầu 1. Sơ tuyển nhà thầu Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu nhằm chọn ...

Quy định về thời gian trong đấu thầu
Quy định về thời gian trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Quy định về thời gian trong đấu thầu Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm quyền quyết định cụ thể thời gian trong đấu thầu theo quy định sau đây: 1. Thời gian sơ tuyển ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật