Kiến thức đấu thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm ...

Thế nào là bảo đảm dự thầu
Thế nào là bảo đảm dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Bảo đảm dự thầu 1. Khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp áp ...

Quy định về phương thức đấu thầu
Quy định về phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Phương thức đấu thầu 1. Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu ...

Thế nào là chỉ định thầu
Thế nào là chỉ định thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Chỉ định thầu 1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu ...

Thế nào là đấu thầu hạn chế
Thế nào là đấu thầu hạn chế
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Đấu thầu hạn chế 1. Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu; b) Gói thầu có ...

Đối tượng ưu đãi trong đấu thầu quốc tê
Đối tượng ưu đãi trong đấu thầu quốc tê
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

 Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế Đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế bao gồm: 1. Nhà thầu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật doanh ...

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu 1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn ...

 Yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia đấu thầu
Yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

 Yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia đấu thầu 1. Cá nhân tham gia bên mời thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Am hiểu pháp luật về đấu thầu; b) Có kiến thức về quản ...

Tư cách hợp lệ của nhà thầu
Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Điều 7. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư ...

Kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Kế hoạch đấu thầu bao gồm:  1. Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết ...

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng của Luật đấu thầu
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng của Luật đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 14 tháng 4, 2010

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau ...

Nội dung chính của luật đấu thầu
Nội dung chính của luật đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

 21 điều của Luật Đấu thầu được sửa đổi, bổ sung trong Luật Sửa đổi bao gồm: Khoản 30 và khoản 39 Điều 4; Điều 11; Điều 12; Điểm c, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điêu 20; khoản 1 và ...

Việc tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào?
Việc tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Việc tổ chức đấu thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước được quy định tại mục 3 trình tự thực hiện đấu thầu của Luật Đấu thầu được Quốc hội nước Cộng hòa xã ...

Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu.
Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu.
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Luật Đấu thầu sẽ có hiệu lực từ ngày 1-4-2006. Theo tinh thần của Luật thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc ...

Đánh giá hồ sơ dự thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác nêu ...

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, kể cả dịch vụ tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, không yêu cầu kỹ thuật cao: a) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: sử dụng thang ...

Chuẩn bị đấu thầu
Chuẩn bị đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu a) Đối với đấu thầu rộng rãi: - Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời quan tâm bao gồm các nội dung sau đây để yêu cầu nhà thầu quan ...

 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Thẩm định kế hoạch đấu thầua) Thẩm định kế hoạch đấu thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định này.b) Cơ quan, tổ ...

Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

1. Trách nhiệm trình duyệtChủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định; trường hợp ...

Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 12 tháng 4, 2010

Việc phân chia dự án thành các gói thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu thầu, bảo đảm quy mô gói thầu không quá nhỏ hoặc quá lớn làm hạn chế sự tham gia ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật