Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và công ty con được không?

Theo Điều 146 Luật doanh nghiệp thì Công ty mẹ cũng như Công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Còn theo Luật Đấu thầu, Công ty mẹ cũng như Công ty con đều có tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham dự đấu thầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều 7. Đã là một nhà thầu có tư cách hợp lệ thì có thể tham gia đấu thẩu với tư cách là một nhà thầu độc lập hoặc với tư cách là một thành viên trong liên danh. Nội dung này được quy định ở Điều 64 Luật Đấu thầu.

Với các phân tích như nêu trên, đối với trường hợp mà bạn nêu ra thì việc liên danh hình thành giữa Công ty mẹ và Công ty con để tham gia đấu thầu là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành về đấu thầu

Tuy nhiên, đối với thoả thuận liên danh giữa Công ty mẹ và Công ty con trong tình huống của bạn là có vấn đề cần bàn, cụ thể như sau:

1. Khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh thì trong hồ sơ dự thầu (HSDT) phải có thoả thuận liên danh được ký giữa đại diện hợp pháp của các thành viên liên danh. Trong các mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành đều có quy định về mẫu thoả thuận liên danh (thường là Mẫu số 3). Theo đó, các thành viên trong liên danh thống nhất phân công trách nhiệm cho thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm cho từng thành viên còn lại. Trong thoả thuận liên danh cần ghi rõ trách nhiệm cụ thể, chẳng hạn thành viên đứng đầu liên danh có thể được giao làm đại diện của liên danh để ký các văn bản (như: đơn dự thầu, đơn kiến nghị, văn bản đề nghị làm rõ HSMT, văn bản làm rõ HSDT), đại diện cho liên danh tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trừ việc ký hợp đồng với Chủ đầu tư.

2. Trở lại nội dung thoả thuận liên doanh giữa Công ty mẹ và Công ty con trong tình huống của bạn thấy như sau:

- Việc công ty con được phân công đóng vai trò là thành viên đứng đầu liên danh để đại diện cho liên danh trong suốt quá trình tham gia đấu thầu là chuyện bình thường, hợp lệ. Đây là việc trong nội bộ giữa các thành viên tham gia liên danh.

- Việc giao cho công ty con thay mặt liên danh ký hợp đồng với chủ đầu tư trong trường hợp liên danh trúng thầu thì lại không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu (Điều 46), cụ thể là: Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh. Nội dung này cũng không phù hợp với mẫu thoả thuận liên danh đã có trong HSMT, theo đó quy định là liên danh có thể phân công cho thành viên đứng đầu thực hiện nhiều việc nhưng trừ việc ký hợp đồng.

Đã là quy định thì mọi người phải tuân thủ. Đối với một gói thầu thì HSMT là căn cứ pháp lý, là quy định bắt buộc các nhà thầu phải tuân thủ.

Như vậy, việc nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định từ Luật, nghị định đến các thông tư về đấu thầu là hết sức cần thiết đối với mỗi người tham gia đấu thầu. Trong một gói thầu cụ thể nhà thầu còn phải hiểu thấu đáo các yêu cầu cụ thể trong HSMT. Khi thấy có những nội dung chưa rõ, chưa cụ thể trong HSMT thì nhà thầu nên và có quyền yêu cầu làm rõ HSMT (Điều 34 Luật Đấu thầu).

Rõ rang trong tình huống đang bàn nếu hai công ty (mẹ và con) chưa hiểu các quy định trong đấu thầu, chưa nghiên cứu để thực hiện theo đúng yêu cầu trong HSMT thì có thể “vô tình” vi phạm khi tham dự thầu.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật