Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

                                                          Số…./HĐQC

 

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Nghị định…/CP ngày…tháng….năm….của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại

- Căn cứ….( văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)

Hôm nay ngày …tháng….năm….tại ….chúng tôi gồm có

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:….

Địa chỉ trụ sở chính:…..

Điện thoại:……….Tekex………Fax:……….

Tài khoản số:………….Mở tại ngân hàng:……..

Đại diện là:…………Chức vụ:……..

Giấy ủy quyền số:……….(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày…….tháng…..năm…..Do…..chức vụ………ký

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Tên doanh nghiệp:………..

Địa chỉ trụ sở chính:………..

Điện thoại:…………..Telex:……….Fax:……….

Tài khoản số:………..Mở tại ngân hàng:……………

Đại diện là:…………….Chức vụ:…………

Giấy ủy quyền số:……..(nếu thay Giám đốc ký)

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Sau khi bàn bach thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau

Điều 1. Nội dung công việc

Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo (hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ….) bằng hình thức….(quảng cáo thông tin kinh tế trên tạp chí…., chụp ảnh, vẽ,….)

Nội dung: Được hai bên thỏa thuận có phục lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành

Chi tiết quảng cáo: phục lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng

Điều 2: Phương thức , phương tiện quảng cáo

1- Phương thức: yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tựơng, âm thanh, lời nói….có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng

2- Phương tiện: yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bản có hợp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình….

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1- Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là:….đồng ( viết bằng chữ)

Trong đó bao gồm:

- Phí dịch vụ quảng cáo là:….đồng

- Chi phí về nguyên, vật liệu là:…đồng

- Chi phí khác (nếu có) là:….đồng

2- Bên A thanh toán chi bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức (chuyển khoản, tiền mặt) và được chi làm …lần

Lần thứ nhất…….

Lần thứ hai………

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp cho bên B

- Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời hạn quảng cáo thương mại;

- Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền….đối với bên A thì bên A tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có)

 -  Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

- Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng

Điều 5:Quyền và nghĩa vụ của bên B

Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời jạn của hợp đồng

Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợ đồng

Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật

Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

1/ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2/ Trong trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án…là cơ quan có thẩm quyền giải quyết

3/ Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… đến ngày…Hai bên sẻ tổ chức hợp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó…ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành…bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…bản.

 

            ĐẠI DIỆN BÊN B                                                ĐẠI DIỆN BÊN A

                    Chức vụ                                                                Chức vụ

           (Ký tên, đóng dấu)                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật