Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình

  UBND TỈNH HẬU GIANG      CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Chủ đầu tư                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số:        /TTr……….                               ………, ngày ….  Tháng……  năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình (gói thầu): …………………………………….      

 

Kính gửi: cơ quan thẩm định

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;

            Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;       

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

               (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Kế hoạch đấu thầu công trình (gói thầu): …………………………………….như sau            

 

            1/ Kế hoạch đấu thầu:

            Phân chia gói thầu: ..... gói thầu.

a. Tên gói thầu: .........................

b. Giá gói thầu (sau thuế): ...............................

            c. Hình thức lựa chọn nhà thầu:       ......................; Phương thức đấu thầu: ...................................

            d. Thời gian tổ chức đấu thầu                      : ..................................

            e. Hình thức hợp đồng                                  : ...............................

            f. Thời gian thực hiện hợp đồng                  : ..................ngày.

g. Nguồn vốn                                      : .........................................

            h. Phương thức và điều kiện thanh toán: Theo quy định hiện hành.

                                                                       

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ và các văn bản pháp lý có liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…

Người đại diện của chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật