Mẫu trình về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình

  UBND TỈNH HẬU GIANG      CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Chủ đầu tư                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:        /TTr……….                               ………, ngày ….  Tháng……  năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình (gói thầu): …………………………………….            

 

Kính gửi: cơ quan thẩm định

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;

            Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;       

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

               (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định hồ sơ mời thầu công trình (gói thầu): …………………………………….như sau            

 

            1/ Hồ sơ mời thầu:  

            a./ Cơ sở lập hồ sơ mời thầu

            Hồ sơ mời thầu được thực hiện trên cơ sở:

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày... tháng .... năm .... của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:.......................................

Căn cứ ................................................

b./ Nội dung thực hiện của hồ sơ mời thầu.  

               Nội dung hồ sơ mời thầu Công trình: .................................................; Hạng mục (nếu có): ..............................................................................,do Công ty................................................ thực hiện,

c./ Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu:                 

                        - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:tại .............

                        - Địa chỉ: .................................................

                        - Ph¸t hµnh Hå s¬ mêi thÇu: ....................................................

            - Giá bán của hồ sơ mời thầu ........................ 

            d./ Hồ sơ dự thầu:

                        - Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: .............................

                        - Địa chỉ: ...............................................................Cần Thơ

            - Hồ sơ mời thầu được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu. Ngày và địa điểm ghi trong hồ sơ mời thầu.

           

e./ Tiêu chuẩn thang điểm và phương pháp xét thầu:     

Tiêu chuẩn và phương pháp xét thầu đã được nêu đầy đủ trong hồ sơ mời thầu. Trong quá trình xét thầu không được bỏ bớt, bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu.

 

                                                                       

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ và các văn bản pháp lý có liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu:…

Người đại diện của chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật