Quan điểm của Bắc Việt Luật

Triết lý xuất phát, kinh doanh, nghĩa hiệp của Bắc Việt Luật. Một vài quan điểm riêng của Bắc Việt Luật chúng tôiTriết lý xuất phát:

“THIÊN

KHỈ

Ư

TRÚ

HẠ”

(Đường ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân bạn…)

“Một chiếc cầu bắc qua sông lớn

Một công trình rực rỡ nguy nga

Là giáo sư hay là bác học

Cũng đều bắt đầu từ chữ: A”

Triết lý học hỏi:

“Ngửa mặt khinh mình là quân tử

Cúi đầu: Bái lạy kẻ hài nhi”

Triết lý nghĩa hiệp:

“Kiến nghĩa bất vi, vô dõng giả.

Gian nguy bất cứu, mạc anh hùng”
(Thấy việc nghĩa không làm thì sao là bậc dũng khí, gặp lâm nguy mà không ra tay cứu vớt thì nào phải đấng anh hào – cái gọi là: Ngụy quân tử)

Triết lý Chữ và Nghĩa:

BÚT 
(SỰ HỌC LÀ MUÔN ĐỜI)

KHIÊM

(CÀNG HỌC CÀNG KHIÊM TỐN)

Triết lý kinh doanh:

“Phải trả giá để nhận được những điều vô giá”

Quan điểm về thành công:

“Nếu bạn có ước mơ, bạn sẽ có thành công”

Ký danh: Luật sư Vũ Ngọc Dũng
20h56’ ngày 05/11/2008

 

  • TAG :