Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ thay thế nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành  (từ 1/12/2009), Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 và Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày11/4/2007 hết hiệu lực thi hành.


Nghị định gồm 13 chương, 77 điều quy định chi tiết về kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; quy trình chỉ định thầu; phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu; giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu...


 


Để bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, Nghị định nêu rõ các điều kiện về tính độc lập giữa các nhà thầu, giữa nhà thầu với chủ đầu tư. Cụ thể, các nhà thầu được coi là độc lập với nhau nếu đáp ứng 2 điều kiện: Nhà thầu là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hoặc không cùng thuộc một cơ quan, đơn vị trực tiếp ra quyết định thành lập; không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.


 


Về quản lý nhà thầu nước ngoài, theo Nghị định, trường hợp nhà thầu nước ngoài được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài có hiệu lực, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản, bằng thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi Bộ quản lý ngành(đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc do Bộ trưởng quyết định đầu tư), Bộ Xây dựng (đối với các gói thầu trong hoạt động xây dựng) và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương (đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để tổng hợp và theo dõiXử phạt vi phạm pháp luật về đấu thầu


 


Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo 1 hoặc các hình thức: Cảnh cáo; phạt tiền; cấm tham gia hoạt động đấu thầu; hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu.Về hình thức phạt tiền, Nghị định không quy định các mức phạt cụ thể như Nghị định 58/2008/NĐ-CP mà sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


 


Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành  (từ 1/12/2009), Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 và Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày11/4/2007 hết hiệu lực thi hành.


 


Nghị định gồm 13 chương, 77 điều quy định chi tiết về kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; quy trình chỉ định thầu; phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu; giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu…  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật