Nghị định về đấu thầu

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lưạ chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lưạ chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lưạ chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. CHÍNH PHỦ ______ Số: 85/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999 của Chính phủ
Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999 của Chính phủ
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999 của Chính phủ Ban hành Quy chế Đấu thầu NGHỊ ĐỊNH  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU   CHÍNH ...

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2001/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 7 ...

Nghị định của Chính Phủ số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/06/2003
Nghị định của Chính Phủ số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/06/2003
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

  Nghị định của Chính Phủ số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm ...

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ
Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/1999/NĐ-CP  NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM ...

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ
Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH  SỐ ...

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
 • Nghị định về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.  NGHỊ ...

Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nghị định về đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2010

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ ...

Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
 • Nghị định về đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên ...

Nghị định của chính phủ số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Nghị định của chính phủ số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
 • Nghị định về đấu thầu
 • 13 tháng 4, 2010

  Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số ...

Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng chuyển giao
Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng chuyển giao
 • Nghị định về đấu thầu
 • 13 tháng 4, 2010

BỘ TÀI CHÍNH –––– Số: 149/2007/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ...

Luật doanh nghiệp 2005
Luật doanh nghiệp 2005
 • Nghị định về đấu thầu
 • 11 tháng 8, 2008

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau ...