Nguyên tắc của tổ chức hành nghề luật sư


Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư;
Nguyên tắc của Tổ chức hành nghề Luật sưI. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư;


II. Quyết định tự chủ và độc lập việc cung cấp và thực hiện các Dịch vụ Pháp lý phù hợp với Giấy Đăng ký hoạt động của Công ty;


III. Tuân thủ triệt để các quyền và nghĩa vụ, nội dung và trách nhiệm đã cam kết với Khách hàng; Không Cung cấp Dịch vụ Pháp lý, tham vấn, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trái các quy định của Pháp luật, không thực hiện Dịch vụ Pháp lý cho các Khách hàng có quyền lợi đối lập nhau.


IV. Chủ động Quyết định phương án, nghiên cứu chuyên môn, áp dụng quy trình, phương pháp cung cấp, nội dung thực hiện và quản lý Dịch vụ Pháp lý, nhằm hoàn thành hiệu quả và chuyên nghiệp các Dịch vụ Pháp lý;


V. Công ty thiết lập cơ chế bảo mật tuyệt đối cơ sở dữ liệu, từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin về vụ, việc của Khách hàng, trừ trường hợp quy định của Pháp luật yêu cầu/buộc phải cung cấp.


VI. Mọi quan điểm, phát ngôn, hồ sơ, tài liệu chính thức của Công ty về Dịch vụ Pháp lý, các vấn đề của Khách hàng hoặc các vấn đề liên quan chỉ được xác nhận hoặc thực hiện bởi Người có thẩm quyền theo quyết định của Luật sư điều hành Công ty. Công ty tuyên bố không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh trái nguyên tắc này.


VII. Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp Luật sư, bảo đảm và bảo vệ quyền và lợi ích của Luật sư Cộng sự, các Chuyên gia, Cán bộ, Nhân viên làm việc tại Công ty theo quy định của Pháp luật; Bồi thường thiệt hại đối với Bên thứ ba do lỗi Luật sư của Công ty gây ra trong việc thực hiện cung cấp Dịch vụ Pháp lý trừ trường hợp (i) có thoả thuận khác hoặc thoả thuận riêng về trách nhiệm giữa Luật sư, Công ty và khách hàng hoặc (ii) các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật;


VIII. Luật sư, các Cộng sự, Chuyên gia, Cán bộ, Nhân viên trước khi vào làm việc tại Công ty (không phân biệt Thành viên, Cộng sự hay theo Hợp đồng) được cung cấp và nghiên cữu kỹ tài liệu này, đã hiểu rõ, thừa nhận và tuân thủ các cam kết về quyền và nghĩa vụ, nguyên tắc hành nghề của Công ty.


  • TAG :