Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá sau khi đã ký hợp đồng
Câu hỏi:
 Do đặc thù của 1 số hàng hóa (giá sẽ biến động không ngừng). Hợp đồng đã ký kết nhưng sau đó giá lên, Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá. Hướng giải quyết?

 

Trả lời: Đầu tiên cần hiểu rõ vai trò của Hợp đồng. Nếu HSMT là căn cứ pháp lý cho việc xây dựng HSDT, đánh giá HSDT, thương thảo, hoàn thiện và ký Hợp đồng thì Hợp đồng sau khi ký là căn cứ pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện và thanh toán. Trong Luật Đấu thầu quy định 4 hình thức Hợp đồng (thực chất là 4 hình thức thanh toán). Do việc xem xét tình huống mà bạn nên ra cần xem lại các điều khoản Hợp đồng, hình thức Hợp đồng.. Nếu trong Hợp đồng không có quy định để Nhà thầu yêu cầu tăng giá thì yêu cầu của Nhà thầu không được chấp nhận. Khi đó có thể xảy ra tình thế là Nhà thầu sẵn sàn bỏ cuộc (không tiêp tục thực hiện Hợp đồng nữa) thì việc xử lý lại phải căn cứ quy định trong Hợp đồng về việc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm như thế nào khi từ chối thực hiện Hợp đồng.

Tóm lại Hợp đồng trước khi ký phải được soạn thảo kỹ lưỡng, lường trước các tình huống sẽ phát sinh để có căn cứ pháp lý khi tình huống xuất hiện.

Ngày 25/11/09

TS.Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật