NHỮNG CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT

  • 17 tháng 5, 2011
  • 150 lượt xem
  • 0 bình luận

I. Những cam kết chính :


Hiệp định gia nhập WTO của VN ký ngày 7/11/06 gồm 1074 trang.


Tóm lược các cam kết chính :


A – Cam kết chung :


1/ Minh bạch hóa chính sách kinh tế thương mại


2/ Xây dựng pháp luật phù hợp với các hiệp định và quy định của WTO


3/ Vị thế kinh tế của VN


4/ Trợ cấp nông nghiệp


5/ Trợ cấp ngư nghiệp


6/ Doanh nghiệp TM nhà nước


7/ Bỏ các lệnh cấm nhập khẩu


8/ Tham gia các hiệp định IT, SPS, Trip…


B – Cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu


1/ Mức giảm chung : Từ mức trung bình thuế NK hiện hành 17,4% sẽ giảm


xuống 13,4% trong vòng 5-7 năm.


2/ Hạn ngạch thuế quan, thuế quan theo ngành


C – Dịch vụ :


- Mở 11 ngành và 110 phân ngành lên 155 phân ngành của WTOII. Tình hình thực hiện các cam kết của WTO :


- Triển khai thực hiện sửa đổi luật phù hợp với các HĐ và qui định của WTO


- Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết


16NQCP ngày …


- Tiếp tục phổ biến và tuyên truyền thực hiện các cam kết WTO


III. Đánh giá tác động việc gia nhập WTO :


Mặt được :


- Nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế


- Thu hút đầu tư năm 2007 trên 20 tỉ USD – 7 tháng đầu năm 2008 trên 44 tỉ


USD


- Xuất khẩu tăng : 2007 tăng 22%, 7 tháng đầu năm 2008 tăng 37%


- Góp phần tăng trưởng kinh tế…


Thách thức :


- Cạnh tranh gay gắt trong khi sức cạnh tranh của ta còn yếu


- Chuyển từ điều hành trực tiếp sang điều hành gián tiếp khi nền kinh tế


chuyển sang thị trường


- Đương đầu với các rủi ro về tài chính, nhập siêu, thâm hụt ngân sách, vấn


đề an sinh xã hội khi nền kinh tế phân cực.


- Thiếu hụt nguồn lực cán bộ có trình độ cao quản lý kinh tế đất nước, quản


trị doanh nghiệp và các ngành nghề có giá trị tăng cao…

  • TAG :