Phát hành hồ sơ mời thầu

Phát hành hồ sơ mời thầu Thủ tục cấp trung ương:


- Trình tự thủ tục:
            - Bên mời thầu thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu;
            - Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: HSMT
            b) Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
            + Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày);
            + Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày);
            + Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày);
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm chủ đầu tư;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận:
- Lệ phí (nếu có):
            Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008.
File đính kèm:
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật