Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


ỦY BAN NHÂN DÂN

Y
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
_________Số: 10901/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự
do - Hạnh phúc_______________Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2010,kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 thị trấn Tân Phú -
huyện Tân Phú______________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11
năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng
11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét
đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú tại Tờ trình số:185/TTr-UBND ngày
25/8/2006; Đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 983/TTr-TNMT
ngày 13 tháng 11 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đến năm 2010 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú. Bản đồ tổng hợp điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010;

các chỉ tiêu điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối giai đoạn
2006-2010 (phụ lục kèm theo quyết định này).Điều 2. Căn cứ
vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú và Ủy ban nhân dân
thị trấn Tân Phú có trách nhiệm:1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo quy
định của Luật Đất đai;2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã
được phê duyệt;3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.


Điều 4.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND
huyện Tân Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)
 Ao Văn Thinh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD10901UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :