Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


ỦY BAN NHÂN DÂNY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
__________ Số:
10899/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________Biên Hòa, ngày 25 tháng 12
năm 2006 QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất


từ năm 2006 đến năm 2010
huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai_________________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11
năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề
nghị của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom tại Tờ trình số: 201/TTr-UBND
ngày 19/9/2005; Đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 978/TTr-TNMT
ngày 25 tháng 10 năm 2006;


 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Trảng Bom, tỉnh
Đồng Nai. Các chỉ tiêu diện tích phân bổ các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích,
kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích
(phụ lục kèm theo Quyết định này).Điều 2.
Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban
nhân dân huyện Trảng Bom có trách nhiệm:


1. Công
bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;


2. Thực
hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo
đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;


3. Tổ
chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.Điều 3
. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ
ngày ký ban hành.Điều 4. Các ông (bà):
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Thủ
trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ao Văn Thinh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD10899UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :