Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 31 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >Y BAN NHÂN DÂN


TỈNH ĐỒNG NAI


_________


Số: 10897/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________


Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010


thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai


_______________________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh tại Tờ trình số: 205/TTr-UBND ngày 27/9/2006; Đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 979/TTr-TNMT ngày 25 tháng 10 năm 2006,


 


QUYẾT ĐỊNH:


 


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Các chỉ tiêu diện tích phân bổ các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích (phụ lục kèm theo Quyết định này).


Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh có trách nhiệm:


1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;


2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch,  kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;


3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.


Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH


 PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


 


Ao Văn Thinh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD10897UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật