Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


ỦY BAN NHÂN DÂN

Y
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
_________Số: 10900/QĐ-UBND  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________
 
Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm
2010huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai_________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11
năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng
11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét
đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú tại Tờ trình số: 
186/TTr-UBND ngày 25/8/2006; Đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ
trình số 980/TTr-TNMT ngày 25 tháng 10 năm 2006,


 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Các chỉ tiêu diện tích
phân bổ các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch
đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích (phụ lục kèm theo Quyết định
này).
Điều 2.
Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tân
Phú có trách nhiệm:1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy
định của Luật Đất đai;2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã
được phê duyệt;3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế
hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực
sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.


Điều 4.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND
huyện Tân Phú, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.


 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
 (Đã ký) Ao Văn Thinh
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD10900UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :