Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


ỦY BAN NHÂN DÂN

Y
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
________Số:
10902/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự
do - Hạnh phúc_____________Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm
2010huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai______________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11
năm 2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng
11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu tại
Tờ trình số: 1965/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2006; Đề nghị của Sở Tài nguyên
và Môi trường tại Tờ trình số 981/TTr-TNMT ngày 25 tháng 10 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1
. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất
từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Các chỉ tiêu diện
tích phân bổ các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích, kế hoạch thu hồi đất, kế
hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích (phụ lục kèm theo Quyết
định này).
Điều 2
. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết
định này, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm:1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy
định của Luật Đất đai;2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã
được phê duyệt;3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế
hoạch sử dụng đất.
Điều 3
. Quyết định này có hiệu lực sau
10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4
. Các ông (bà): Chánh Văn phòng
UBND, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư,
Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các đơn vị,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)


 
Ao Văn Thinh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD10902UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :