Quản lý tài chính đối với cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đường bộ, đường thủy nội địa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2010/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa.Đối tượng áp dụng là các đơn vị thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (là các đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ đối với quốc lộ, đường thủy nội địa quốc gia; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ đối với đường bộ và đường thủy nội địa địa phương); các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công có chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa.

Việc quy định cụ thể độ dài tuyến đường bộ, tuyến đường thủy nội địa do Bộ GTVT quy định đối với quốc lộ và đường thủy nội địa quốc gia; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định đối với đường bộ và đường thủy nội địa địa phương.

Về phương thức đấu thầu: Thực hiện đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, thời gian là 3 năm; Phương thức đặt hàng: Thời gian là 1 năm; Phương thức giao kế hoạch: Thời gian là 1 năm. Tiêu chí phân loại đường đô thị, đường bộ vùng sâu, vùng xa do Bộ GTVT quy định.

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật