Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

Là một nội dung cung cấp dịch vụ của Phòng tư vấn Doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc của  Luật sư văn phòng Bắc Việt Luật đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Ban giám đốc Công ty.Các nội dung chính  Luật sư văn phòng Bắc Việt Luật  tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty:

·       Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

·       Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

·       Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

·       Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

·       Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

·       Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

·       Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

·       Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

·       Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

·       Các nội dung khác có liên quan.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật