Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ CÔNG THƯƠNG


BỘ CÔNG THƯƠNG______________Số: 20/2010/TT-BCTCỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự
do - Hạnh phúc


___________________________Hà Nội, 
ngày 17 tháng 5 năm 2010

 
THÔNG TƯ
Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng
để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập
khẩu___________________________
 Căn cứ Nghị định số
189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp
thuế nhập khẩu như sau: 
Điều 1. Danh mục Hàng
tiêu dùng
Danh mục Hàng tiêu
dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu được quy định tại Phụ
lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2.

Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có
hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 7 năm 2010.
2. Bãi bỏ Quyết định
số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc
ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập
khẩu và Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT, ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc bổ sung
Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu,
Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT, ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về
việc bổ sung ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn
nộp thuế nhập khẩu.
3. Trong quá trình
thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và các bên liên quan phản ánh về
Bộ Công Thương để kịp thời xử lý. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ
tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực
thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch
nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban
Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối
cao;- Cơ quan TW của các
Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm
tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Ban chỉ đạo Trung ương
về phòng chống tham nhũng;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công
Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ
trưởng, các Thứ trưởng   các Vụ, Cục, các đơn
vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK (15).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT20BCT.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :