Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

  • 28 tháng 7, 2010
  • 30 lượt xem
  • 0 bình luận

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ________________Số: 13/2010/TT-BKHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMstyle='mso-ignore:vglayout;position:absolute;z-index:2;left:34px;top:4px;
width:2px;height:2px'>v:shapes="_x0000_s1027">style='mso-ignore:vglayout;position:absolute;z-index:1;left:10px;top:4px;
width:2px;height:2px'>v:shapes="_x0000_s1028">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________Hà Nội, ngày 02 tháng 6  năm 2010 

THÔNG TƯ
Quy
định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

___________________
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH12;
Căn cứ Luật Đầu tư số
59/2005/QH11;
Căn cứ Nghị định số
113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá
đầu tư;
Căn cứ Nghị định số
116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy
định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về
giám sát và đánh giá đầu tư.
2. Đối tượng áp dụng của
Thông tư này là các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập báo cáo giám sát,
đánh giá đầu tư.Điều 2. Mẫu báo cáo giám
sát, đánh giá đầu tư
1. Mẫu báo cáo giám sát,
đánh giá đầu tư ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
a) Mẫu số 1: Báo cáo
giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm;
b) Mẫu số 2: Báo cáo
tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng tháng đối với các dự án đầu tư sử dụng 30%
vốn nhà nước trở lên;
c) Mẫu số 3: Báo cáo
giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cả năm đối với các dự án
đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên;
d) Mẫu số 4: Báo cáo
giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng
30% vốn nhà nước trở lên;
đ) Mẫu số 5: Báo cáo
giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng 30%
vốn nhà nước trở lên;
e) Mẫu số 6: Báo cáo
giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư
sử dụng nguồn vốn khác.
2. Trong các mẫu trên
đây, những chữ in nghiêng là các nội dung mang tính hướng dẫn và sẽ được người
sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào tình hình thực tế.Điều 3. Tổ chức thực
hiện
1. Thông tư này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2010.
2. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có
liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.Nơi nhận:


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;


- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;


- Tòa án nhân dân tối cao;


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Kiểm toán Nhà nước;


- Ngân hàng Chính sách Xã hội;


- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;


- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;


- Website của Chính phủ; Công báo;


- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;


- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;


- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;


- Lưu: VT, GS&TĐĐT.Tr(   ).BỘ TRƯỞNG(Đã ký)
Võ Hồng Phúc

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT13BKH.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật