Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận

Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

<![endif]-->
 ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


___________________


Số: 1490/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________


Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2007 


QUYẾT ĐỊNH


 Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp,


khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh


 


 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;


Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004, ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ;


Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;


Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 “Về thi hành Luật Đất đai”; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ “Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”;


Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ;


Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 191/TT-TTr ngày 24 tháng 4 năm 2007,


 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);


- Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thanh tra Chính phủ;


- Thường vụ Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh;


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- CT và các PCT UBND tỉnh;


- UBMTTQ VN tỉnh;


- VKSND tỉnh; TAND tỉnh; Sở Tư pháp;


- VP UBND TP Huế, các huyện;


- Website Chính phủ;


- Báo Thừa Thiên Huế; Trung tâm Công báo;


- VP: LĐ và các CV (chuyển qua mạng);


- Lưu: VT, P.NC.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


 Nguyễn Xuân Lý

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1490UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :