Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ)

 -Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu: Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ).Tên dự án: Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) tỉnh Lâm ĐồngSỞ NÔNG NGHIỆP&PTNTLÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:    81       /DALN-KH 

Đà Lạt, ngày  18 tháng  3 năm 2010

 

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM


    Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng
-
    Tên gói thầu:  Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ).
-
    Tên dự án: Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) tỉnh Lâm Đồng
-
    Nguồn vốn: Vốn vay ADB và đối ứng Việt Nam
-
    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
-
    Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 22  tháng 3 năm 2010 đến ngày 21 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).
-
    Địa điểm phát hành HSMQT: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh
- 
+ Địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh – TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng
+ Điện thoại/Fax: 063 3450 660;  E-mail: ppmulamdong@yahoo.com.vn; Website: http://nonglamdong.com/flitch.htm
    Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 09 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2010 tại địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh – TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng;
- 
Điện thoại/Fax: 063 3450 660  
    Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.
-
Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu VT, KH.                                

 

 

  • TAG :