Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH___________Số 64/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010
 


THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tạiViệt
Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam____________________

 Căn cứ các Luật, Pháp
lệnh về thuế, phí và lệ phí hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam và các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành các Luật, Pháp
lệnh thuế, phí và lệ phí;
Căn cứ Luật Thuế giá trị
gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày
08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật
Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Luật Thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số
118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ
sung

gạch đầu dòng thứ 4, Khoản 2.3, Mục I, Phần B


 Thông tư số
134/2008/TT-BTC như sau:
“- Thu nhập từ Lãi tiền
vay: là thu nhập của Bên cho vay từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào mà
khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng thế chấp, người cho vay có hay không
được quyền hưởng lợi tức của người đi vay; thu nhập từ lãi tiền gửi (trừ lãi
tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản
tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ
quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả
các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu có); thu nhập từ lãi trả chậm theo qui
định của các hợp đồng; lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), lãi
chứng chỉ tiền gửi.
Lãi tiền vay bao gồm cả
các khoản phí mà Bên Việt Nam phải trả theo quy định của hợp đồng vay”.
Điều
2.


Sửa đổi, bổ sung
điểm
b10, Khoản 3.1, Mục III, Phần B

Thông tư số 134/2008/TT-BTC như sau:
b10/
Đối với chuyển nhượng chứng khoán, trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn
thuế), chứng chỉ tiền gửi, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng
doanh thu bán chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm chuyển
nhượng”.
Điều 3. Hiệu lực thi
hành
Thông tư này có hiệu lực
thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký
.
Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài
chính để được giải quyết./. 


Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện Kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS).
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT64BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :