Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH___________Số 65/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 THÔNGSửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô

thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
và hướng dẫn phân loại xe tự đổ
––––––––––– Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày
14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày
28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu
theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất
ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12
ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ
qui định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt
hàng xe ôtô thuộc nhóm 87.04 và hướng dẫn phân loại mặt hàng xe ô tô tự đổ như
sau:
 
Điều 1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi:
- Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số
mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 qui định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu
thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông
tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2: Phân loại xe tự đổ.
Theo Quy tắc 6, 3(c), xe tự đổ có tổng trọng lượng có tải tối đa
không quá 10 tấn được phân loại vào các mã số: 8704.21.29.90, 8704.22.49.30,
8704.31.29.90, 8704.32.49.30, 8704.90.90.10, 8704.90.90.20 (Mã số chi tiết căn
cứ theo loại động cơ và tổng trọng lượng có tải tối đa).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/4/2010./. 


Nơi nhận:


- Thủ
tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của
Đảng;
- Văn
phòng Quốc hội;
- Văn
phòng Chủ tịch nước;
- Toà
án nhân dân TC;
- Viện
Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm
toán Nhà nước;
- Văn
phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục
Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục
Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công
báo;
-
Website Chính phủ;
-
Website Bộ Tài chính;
- Các
đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)Đỗ Hoàng
Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT65BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :