Sửa đổi, bổ sung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 là một trong các tập định mức được Bộ Xây dưng công bố theo tinh thần của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Kể từ khi ra đời, văn bản số 1751 đã rất nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta, bởi văn bản này quy định tiền lương, thu nhập của BQL cũng như tư vấn… Khách quan mà nói văn bản 1751 đã có những đóng góp rất tích cực cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Cho đến gần đây việc áp dụng 1751 nảy sinh một số bất cập do sự ra đời của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật số 38, nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định 12/2009/NĐ-CP, bản thân Nghị định số 99/2007/NĐ-CP sửa đổi cũng đang được trình Chính phủ và chế độ tiền lương cũng có nhiều thay đổi. Mặt khác, việc vận dụng, áp dụng văn bản số 1751/BXD-VP vẫn còn một số tồn tại.
Các vấn đề trên dẫn đến việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung văn bản số 1751/BXD-VP nhằm kịp thời đáp ứng các đòi hỏi thực tế đặt ra, phù hợp với các quy định mới có liên quan là cần thiết.
Viện Kinh tế xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Định mức số 1751. Được biết tập định mức này sắp được công bố.

 

Một số vấn đề sửa đổi

Văn bản công bố định mức mới sẽ giữ nguyên hình thức văn bản như đã công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP.

Về hướng dẫn chung áp dụng định mức:
- Việc quy định về phân loại, phân cấp công trình và bước thiết kế trong văn bản số 1751/BXD-VP không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Văn bản sửa đổi sẽ mềm hoá hướng dẫn áp dụng định mức theo hướng gắn với đặc điểm của từng dự án, từng công trình. Không quy định cứng về phân loại, phân cấp công trình và bước thiết kế để phù hợp với các quy định hiện hành.
- Nội dung hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài là trùng lặp, do đã có hướng dẫn tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg  Thông tư số 09/2007/TT-BXD nên nội dung này sẽ bị loại bỏ.

Về định mức chi phí quản lý dự án

Một số vấn đề sẽ được giải quyết:
- Hướng dẫn rõ chi phí quản lý dự án cho trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần: Chi phí quản lý dự án xác định theo từng dự án thành phần và được điều chỉnh với hệ số K = (bí mật).
- Làm rõ đối tượng xác định chi phí quản lý dự án trong trường hợp xác định chi phí quản lý dự án cho công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án tránh nhầm lẫn khi xác định quy mô, định mức chi phí quản lý dự án cho công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án. Trong đó quy định cụ thể trường hợp xác định chi phí quản lý dự án cho công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án thì được xác định bằng quy mô công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án nhân với tỷ lệ chi phí quản lý dự án đã được xác lập trong giai đoạn lập dự án.
- Hướng dẫn rõ hơn chi phí quản lý dự án đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA, dự án ở vùng biên giới, hải đảo.
- Giải thích rõ khái niệm tổ chức thực hiện để tránh sự hiểu lầm chi phí quản lý dự án và chi phí tổ chức quản lý dự án.
- Mở rộng khung quy mô dự án để xác định chi phí quản lý dự án cho phù hợp với quy mô dự án thực tế hiện nay (hiện nay quy mô của một số dự án công trình giao thông, công nghiệp đã ở mức ~ 30.000 tỷ đồng).

Về định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

- Bổ sung hướng dẫn chi phí đối với các hồ sơ tư vấn phải lập bằng tiếng nước ngoài (điều chỉnh tăng X% so với định mức được công bố).
- Bổ sung chi phí cho các công việc tư vấn của các dự án có tổng mức đầu tư < 15 tỷ đồng ở vùng biên giới hải đảo (điều chỉnh tăng X% so với định mức được công bố). Điều này giúp khuyến khích các đồng nghiệp, động viên các đơn vị tư vấn thực hiện các công việc tư vấn ở vùng biên giới, hải đào.
- Làm rõ nội dung chi phí thuê tư vấn theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, cụ thể là:
+ Thuê chuyên gia thực hiện một số công việc quản lý dự án (chi phí thuê xác định bằng lập dự toán).
+ Thuê tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc quản lý dự án (chi phí thuê xác định bằng lập dự toán).
+ Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thực hiện thêm một số công việc tư vấn khác như: thẩm tra thiết kế, dự toán… thì chi phí thực hiện các công việc này được xác định bằng cách …
+ Chi phí đôn đốc, kiểm tra, giám sát hợp đồng thuê tư vấn của chủ đầu tư xác định bằng lập dự toán.
- Hướng dẫn phí tham gia góp ý thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước.

 

  • TAG :