Tái sản cố định mua vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế GTGT đã khấu trừ hoặc đã hoàn thuế sau đó chuyển sang sử dụng cho hoạt động không chịu thuế GT

  • 30 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 3455/TCT-CS ngày 21/08/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 965/CT-TTHT ngày 11/03/2009 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh hỏi vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến thuế GTGT, như sau:
Tại công văn số 3455/TCT-CS ngày 21/08/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 965/CT-TTHT ngày 11/03/2009 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh hỏi vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến thuế GTGT, như sau:


Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào  của chi phí văn phòng phẩm, tiền điện nước, điện thoại; của hàng hóa, dịch vụ khác và TSCĐ.


Điểm 1.2.c mục III  phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định


“c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:


c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản suất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.


c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản suất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh pahir hoạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hoạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ 0% giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.


c.3 Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản suất, kinh doanh hàng hóa , dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.”


 


Căn cứ quy định nêu trên :


Chi phí mua văn phòng phẩm, tiền điện, nước điện thoại phục vụ hoạt động sản suất kịnh doanh hàng hóa, dịch vụ chiuijt huế GTGT thì được khấu trừ.’


Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản suất, kinh doanh hàng hóa không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.


Hàng hóa, dịch vụ sủ dụng đồng thời cho sản suất,kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGTthì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hoạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hoạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ 0% giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa , dịch vụ bán ra.


TSCĐ mua vào sử dụng cho hoạt động sản suất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã khấu trừ thuế GTGT hoặc đã hoàn thuế sau đó tài sản nay chuyển sang sử dụng cho SXKD hàng hóa , dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không xử lý truy thu, truy hoàn số thuế GTGT đã khấu trừ


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :