Thẩm định đấu thầu và dịch vụ của Bắc Việt Luật

  • Bài viết
  • 23 tháng 7, 2014
  • 407 lượt xem
  • 0 bình luận
Dịch vụ Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo quy định Thông tư 21 quy định về thấm định Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu đối với gói thầu của dự án, dự toán mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Như vậy, Thông tư 21 đã làm rõ quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP là tất cả Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu đều phải được thẩm định. Đề bài thi có chính xác, phù hợp thì mới đảm bảo lựa chọn được nhà thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Bên cạnh thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu/Hồ Sơ Yêu Cầu, việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cũng rất quan trọng. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu được những nhận xét về mặt pháp lý, về quá trình tổ chức đấu thầu và đánh giá HSDT/HSĐX, về đề nghị của bên mời thầu, về kết quả đấu thầu từ đó đưa ra ý kiến nhận xét của cơ quan tổ chức thẩm định.

Dựa trên ý kiến thẩm định của cơ quan tổ chức thẩm định, chủ đầu tư sẽ tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Khi thực hiện phân cấp phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, nhiều chủ đầu tư còn lúng túng trong việc lựa chọn cơ quan, tố chức thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu.

Theo quy định, chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình việc tổ chức thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu, trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thấm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn hoặc tư vấn cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm đế thầm định.

Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu/Hồ Sơ Yêu Cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty  Luật Bắc Việt đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định đấu thầu chuyên nghiệp. Nhận thức được chất lượng dịch vụ thẩm định được quyết định ở yếu tố nhận lực (Khoản 2 Điều 9 – Luật Đấu thầu) nên chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn và văn hóa tác nghiệp với chuyên ngành Pháp luật, tài chính, xây dựng, ngoại ngữ…

Khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu/Hồ Sơ Yêu Cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thường xuyên và có ý kiến đánh giá cao về chất lượng dịch vụ thẩm định do Luật Bắc Việt cung cấp.

Thẩm định với dịch vụ:

Thẩm định Hồ Sơ Mời Thầu,

Thẩm định Hồ Sơ Yêu Cầu

HOTLINE: 0938188889
  • TAG :

Danh mục

Loading...