Thẩm định hồ sơ mời thầu


Thủ tục: Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn. Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án có gói tư vấn đấu thầu dịch vụ tư vấn trong dự án.

Trình tự thủ tục:

+ Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư trình HSMT

+ Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định HSMT

+ Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT lên Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cách thức thực hiện:

+ Thông qua hệ thống bưu chính;

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:  • Hồ sơ mời thầu;

  • Căn cứ lập HSMT: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư;

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư;

  • Kế hoạch đấu thầu được duyệt;

  • Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan;

  • Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA;

  • Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.Số lượng hồ sơ cần cung cấp: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn tại Quyết định số 1048/2008/Q§-BKH ngày 11/8/2008

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

+ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

+ Quyết định số 1048/2008/Q§-BKH ngày 11/8/2008


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật