Thẩm định kết quả đấu thầu và các tài liệu cần cung cấp cho nhà tư vấn đấu thầu.


Thẩm định kết quả đấu thầu và các tài liệu cần cung cấp cho nhà tư vấn đấu thầu.

Tên thủ tục: Thẩm định kết quả đấu thầu.


Mục đích: Thẩm định kết quả đấu thầu các công trình, gói thầu trên địa bàn tỉnh.


Đối tượng áp dụng: Tất cả các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Hồ sơ cần thiết:


Gồm tất cả các hồ sơ sau:


- Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu các công trình, gói thầu…


- 2 Bộ hồ sơ kèm theo gồm:


+ Biên bản đóng thầu (photo).


+ Biên bản mở thầu (photo).


+ Hợp đồng của chủ đầu tư với đơn vị tư vấn đấu thầu.


+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tư vấn đấu thầu (đúng mẩu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.


+ Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán (nếu có), tổng dự toán (nếu có).


+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan trong quá trình đấu thầu (photo).


Thời gian:


- Thời gian thực hiện: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.


Căn cứ pháp lý:


- Luật Xây dựng.


- Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;


- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;


Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang.


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật