Thời điểm đóng thầu?


 Thời điểm đóng thầu là 09h ngày 26/12/2009. Nếu nhà thầu có thư bảo đảm dự thầu là:

 

10h ngày 26/12/2009 thì theo NĐ85 là đạt.

Nhưng nếu Nhà thầu chỉ ghi là có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2009 thì xử lý làm sao?

Trả lời:

Yêu cầu đối với hiệu lực của HSDT và hiệu lực của bảo đảm dự thầu là có hai nội dung:

-          Khoảng thời gian

-          Thời điểm tính

NĐ 85/CP quy định thời điểm tính được xác định là từ ngày đóng thầu (tức từ thời điểm đóng thầu tới giờ thứ 24 của ngày đóng thầu) thay cho trước đây chỉ căn cứ vào thời điểm đóng thầu.

Trở lại với tình huống:

-          Trong HSMT: Ghi thời điểm đóng thầu 9h ngày 26/12/2009

-          Hiệu lực của bảo đảm dự thầu nêu trong HSDT:

a)      Kể từ 10h ngày 26/12/2009

b)      Kể từ ngày 26/12/2009

Căn cứ quy định của NĐ 85/CP thấy rằng cả hai trường hợp (a) và (b) ở trên đều đáp ứng yêu cầu của HSMT về thời điểm tính.

Vấn đề thứ hai còn lại là “Quãng thời gian” của bảo đảm dự thầu nếu không đáp ứng điều kiện tiên quyết của HSMT (bảo dảm dự thầu luôn là một trong các điều kiện tiên quyết) nên sẽ bị loại, không được đánh giá tiếp./.

                                                                                                           

Hà Nội, ngày 08/01/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật