Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A. Thông tin chung :
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
- Địa chỉ: Km 1700 Quốc lộ lA, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 062.3839174     - Fax: 062.3839174  - E-mail: không
2. Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số: 2272/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng, ký ngày 05/10/2010.
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.
5. Tổng mức đầu tư: 149.100,0 triệu đồng
B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

Số gói


thầu
Tên gói thầu
Giá gói


thầu (triệu


đồng)
Nguồn vốn
Hình thức


lựa chọn nhà thầu
P. thức


đấu thầu
Thời gian tổ


chức đấu thầu
Hình


thức


hợp


đồng
Thời


gian thực


hiện hợp


đồng4


TDA5-XL4/TL/2011Xây lắp toàn bộ công trình15056Vốn vay ADB, AFD và vốn đối ứngĐấu thầu cạnh tranh


rộng rãi trong nước (NCB)01 giai đoạn 02 túi hồ sơQuý I


năm 2011Hợp đồng theo đơn giá360 ngày

Tổng giá gói thầu: 15.056,0 triệu đồngKT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCVũ Chí Nam


  • TAG :