Thông tin đấu thầu

 Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/4/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: Thời gian bán HSMT sai quy định của Luật đấu thầu: Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 3 (tỉnh Khánh Hòa) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/4/2014 đến ngày 05/5/2014. Ban QLDA khu vực chuyên ngành Y tế Đồng Nai thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 05/5/2014 đến ngày 19/5/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu. Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm công cụ lao động trang bị, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/4/2014 đến ngày 25/4/2014. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo đấu thầu: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Điện lực Bình Thuận dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/4/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.
  • TAG :