Thông tư về đấu thầu

Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 • Thông tư về đấu thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nướcCăn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;Căn ...

Thông tư số 105-2008-TT-BTC ngày 13-11-2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều
Thông tư số 105-2008-TT-BTC ngày 13-11-2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều
 • Thông tư về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính  phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao ...

Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
 • Thông tư về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ       Số: 04 /2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ...

Thông tư liên tịch Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập
Thông tư liên tịch Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập
 • Thông tư về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ________ Số:  10/2007/TTLT-BYT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________ Hà Nội, ngày 10  tháng 8  ...

Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 • Thông tư về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

BỘ TÀI CHÍNH ______________ Số: 63/2007/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________17                 Hà Nội, ngày 15 ...

Thông tư của bộ thương mại
Thông tư của bộ thương mại
 • Thông tư về đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2010

THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 13/2006/TT-BTM NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU TRONG NƯỚC VÀ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ...

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
 • Thông tư về đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2010

        BỘ XÂY DỰNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                             ...

Nghị định 100 - năm 2009
Nghị định 100 - năm 2009
 • Thông tư về đấu thầu
 • 11 tháng 11, 2009

Nghị định 100/2009 quy định về thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng.   Normal 0 false false false ...

Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
 • Thông tư về đấu thầu
 • 09 tháng 8, 2008

Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật ...